Mediacja

Mediacja jest narzędziem, które pomaga stronom w rozwiązywaniu ich osobistych konfliktów oraz pomaga im brać pełną odpowiedzialność za ich własne życie. Moc rozwiązania konfliktu leży po stronie osób korzystających z mediacji.

Rolą mediatora jest odpowiednie prowadzenie mediacji oraz czuwanie nad jej przebiegiem. Mediator nie podejmuje decyzji za strony konfliktu ani nie wskazuje gotowych rozwiązań na pojawiające się problemy. Nie posiada odpowiedzi na pytania dotyczące życia osób pozostających w konflikcie. Mediator wspiera strony i dostrzega w nich potencjał ich własnych możliwości i kreatywności w rozwiązaniu konfliktu.

Osoby korzystające z mediacji pozostają ekspertami od swojego życia - to one najlepiej znają swoje emocje, swoje wartości i swoje potrzeby. Mediator prowadzi strony w ich własnym poszukiwaniu najlepszych dla siebie rozwiązań.

Mediator pozostaje osobą bezstronną, a sama mediacja jest procesem dobrowolnym i poufnym. Na prośbę stron, lub gdy zachodzi taka konieczność, spotkania mogą odbywać się z każdą ze stron osobno.

Kiedy warto skorzystać z mediacji

empty wooden pathway in between trees and grass during daytime
empty wooden pathway in between trees and grass during daytime
 • trudności w komunikacji w małżeństwie, w relacji partnerskiej

 • trudności w komunikacji w rodzinie (relacje między rodzicem
  a dzieckiem, szczególnie nastoletnim)

 • trudności w komunikacji w innych relacjach rodzinnych

 • długotrwały konflikt, impas w próbach porozumienia się, brak życzliwej, budującej komunikacji w małżeństwie / w rodzinie

 • potrzeba wsparcia pośrednika w komunikacji między skonfliktowanymi stronami

 • potrzeba wsparcia w znalezieniu pokojowych i twórczych rozwiązań sytuacji konfliktowych

 • potrzeba zrozumienia i nazwania swoich uczuć, potrzeb, celów

 • potrzeba zrozumienia perspektywy, punktu widzenia drugiej strony, jej uczuć, potrzeb i celów

 • potrzeba wypowiedzenia się, bycia zauważonym i wysłuchanym w sposób empatyczny i wspierający

Jak długo trwa mediacja

Mediacja trwa zazwyczaj od 1 tygodnia do 3 miesięcy. Standardowo jest to kilka spotkań. Poszczególne spotkania trwają 50 minut. Odbywają się nie częściej niż raz w tygodniu. Czas pomiędzy spotkaniami przeznaczony jest na refleksję oraz na ewentualną pracę własną w domu.

Jaka jest cena mediacji

Mediacja stacjonarnie (Żywiec) - 200 zł / 50 minut.

Mediacja w języku angielskim / francuskim - 250 zł / 50 minut.